Featured Graduate Image

Krátce o absolventovi

"Okouzlení atraktivním obzorem před námi by nás nemělo vést k zapomnění na místa, odkud jsme na svoji životní pouť vypluli."

8.7.1976

1994

IV.A

Milan Hambálek

Čtyři roky strávené ve zdech gymnázia mi přirozeně rozšířily obzory a znalosti. Daly mi ale i něco navíc – umožnily mi potkat a poznat inspirativní osobnosti z řad pedagogů a spolužáků. S mnohými z nich se potkávám dodnes – s některými na úrovni profesní, s jinými proto, že jsou to mí přátelé, lidé, k nimž mám důvěru i respekt.

2015 – 2016: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně: habilitační řízení pro obor etnologie
2008: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně: rigorozní řízení, obor etnologie
1999 – 2004: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně: doktorské studium, obor etnologie
2004: Ph.D. – Trhy v podhůří vnějších západních Karpat v době předindustriální – doktorská disertační práce
1994 – 1999: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně: magisterské studium, obor etnologie – historie
2000: Mgr. – Portáši. Historie a tradice – magisterská diplomová práce z etnologie

1999 – 2007: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
2006 – dosud: Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
2008 – 2014 předseda České národopisné společnosti, akreditované nevládní neziskové organizace při UNESCO
2018 – dosud: Předseda Kolegia Národního muzea v přírodě
2015 – 2020: Předseda Národní rady pro lidovou kulturu
Člen poradních orgánů ministra kultury ČR, Národního ústavu lidové kultury a paměťových institucí v ČR
Člen redakčních rad časopisů: Národopisná revue; Valašsko. Vlastivědná revue, Národopisný věstník, Etnologické rozpravy (SR), Our Europe (PL), Studia Etnologiczne i Antropologiczne (PL)
Člen vědeckých rad Slovenského národného múzea pre etnológiu v Martině, Slovenského banského múzea v Banské Štiavnici, Muzea Těšínska a Filozofické fakulty Západočeské univerzity
3. místo v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis 2010 v kategorii Muzejní výstava roku 2010 za stálou expozici „Městečko pod Radhoštěm“ (autor scénáře, odborný supervizor realizace projektu).
Čestná cena České národopisné společnosti za mimořádný přínos oboru za realizaci projektu Geografický informační systém tradiční lidové kultury (1750-1900) (2016).
První cena v Anketě o nejvýznamnější počin v oboru za rok 2017 v kategorii Publikace za knihu: Portáši. Historie a tradice (Brno 2017).

2006 – 2014, 2018 – dosud Zastupitel města Rožnov pod Radhoštěm
2010 – 2013 Radní města Rožnov pod Radhoštěm

drapala@phil.muni.cz

Profil – Masarykova univerzita
Osobnosti Valašska – Daniel Drápala
Přednáška Daniel Drápala o Vranečkově kronice
Daniel Drápaůa – Co se kdy přihodilo ve městě i na pasekách
Rozhovor z knihovny O ovcích a salaších (nejen) na Radhošti

Rozhovor s absolventem

Které předměty jste měl na gymnáziu nejraději?

Přirozeně dějepis, ale dodnes velmi rád vzpomínám i na hodiny zeměpisu u profesora Solanského či německou konverzaci u profesorky Petersové. V mnoha ohledech byly pro mne obohacující a inspirující.

Co prvního se Vám vybaví, když si vzpomenete na své středoškolské studium?

Devadesátá léta a vše přelomové, co s nimi bylo spojeno. Na gymnázium jsme přicházeli jako první porevoluční ročník. Možná i proto jsme měli oproti našim starším spolužákům jedinečnou příležitost prožít mnohé věci jinak či zcela poprvé. Naše studium se navíc odbývalo buď v humanitní, nebo v přírodovědné větvi, měli jsme specializované semináře, latinu, naskytla se nám příležitost poznat ve výuce první zahraniční lektory. A kromě toho jsme zažili i stěhování školy z centra města na Koryčanské Paseky, z budovy staré, historické do zcela jiného prostředí. Byla to ovšem turbulentní doba nejen ve školství. Přestože jsme si onu přelomovost intenzivně uvědomovali, význam řady událostí a především jejich dopady jsme schopni adekvátně vyhodnotit až s odstupem let.

Co mělo zásadní vliv na Vaše rozhodnutí při volbě profese?

Ne vždy se intenzivní zájem dítěte o nějaké téma či obor přetaví s postupujícími léty v profesi. Já měl to obrovské štěstí, že se tomu tak stalo. Dějiny mne přitahovaly již od dětství, dávné příběhy jsem poznával prostřednictvím knížek i návštěvy památek. Studium historie byla proto přirozeným završením mého zájmu. Etnologie přibyla až s rozvahou, který druhý obor zvolím do povinné kombinace. Aby se obě staly i mou profesí, přispěla k tomu shoda několika příznivých okolností. A také lidé, které jsem měl to štěstí na potkat. Vedle velké podpory rodičů nelze nevzpomenout na mé učitele a mentory. Na gymnázium to byl rozhodující vliv profesora Milana Hambálka, na univerzitě profesora etnologie Richarda Jeřábka, ve Valašském muzeu v přírodě etnografa a ředitele Jaroslava Jaroslava Štiky a etnografky Jiřiny Veselské, na rožnovské radnici tehdejšího starosty Václava Mikuška. Ti všichni (a řada dalších) mne svou prací, přehledem a životní filozofií inspirovali, motivovali, přicházely od nich zajímavé podněty a v neposlední řadě mi poskytli v důležitý okamžik také svou důvěru.

Co považujete za svůj největší kariérní úspěch a jak jste ho dosáhl?

Odpověď je prostá: má profese je i mým koníčkem – a to považuji za největší profesní a kariérní úspěch. Funkce a pracovní pozice jsou jen dočasné, beru je spíše jako okamžitou službu oboru, pracovišti a lidem kolem sebe – a to včetně hydry byrokracie, která je s tím namnoze spojena. O to více se s radostí navracím k výzkumu a jeho zpracování. Důležitým povzbuzením je, podaří-li se našim studentům zajímavá bakalářská či magisterská práce nebo když se s nimi po několika letech potkám, jak pracují v oboru a jsou přínosem pro něj i pro instituci, v níž pracují. Těší mne, když mne Rožnované zastaví a sdělí mi pocity z toho či onoho svazku Rožnovských malých tisků, výstavy či přednášky. Je to důležitá zpětná vazba, která dává smysl dalším výzkumům i působení ve veřejném prostoru.

Jaké oblasti Vás ve Vašem oboru nejvíce přitahují? Proč?

Když jsem nastupoval na gymnázium, byl jsem přesvědčen, že má profesní budoucnost bude spojena s výzkumem kultury a dějin renesance a baroka, na univerzitě jsem objevil kouzlo a atraktivnost opomíjeného 18. století. A přestože má motivace k vysokoškolskému studiu byla vedena zájmem o historii, studium jsem nakonec uzavíral diplomovou prací z etnologie. I v jejím rámci jsem se pohyboval mezi různými tématy, jako bylo lidové stavitelství, venkovský obchod a řemesla, zvyky a obyčeje či nemateriální kulturní dědictví. Na první pohled by se mohlo zdát, že těch témat je až příliš. Jde ale o to, že některé přicházejí samovolně, jiné zase jako zadání odjinud, člověk se pak s nimi musí popasovat. To ale neznamená, že by je neměl mít rád. Je třeba v nich najít něco, i sebemenším drobnůstku, co nás zaujme. Je jen otázkou času, kdy vás jejich hlubší poznání okouzlí. Každý takovýto impuls by proto měl být výzvou, není třeba ji hned odmítat a hledat argumenty, že úkolu osobně nehovím nebo mne nezajímá. Vždy stojí za to vykročit k jeho hlubšímu poznání. A když se podívám zpětně na ona témata, všechny mají vlastně stejného jmenovatele: jedinečné (a někdy i zcela obyčejné) lidské příběhy a je jedno, zda se odehrávají v 18. století či v generací našich rodičů a prarodičů.

Co byste poradil současným studentům gymnázia, kteří by chtěli dosáhnout úspěchu ve stejném nebo podobném oboru?

Vždy si v této souvislosti vzpomenu na Karla Pavlištíka, zlínského muzejníka a etnografa, přítele cestovatele Miroslava Hanzelky, jehož práce i pohled na svět byly vždy pro mne velmi inspirující. S oblibou říkal: „Nesnaž se, dělej!“ Bez nasazení, nadšení a ochoty obětovat potřebnou energii a čas se jen stěží dostaví jakýkoliv profesní růst. Je to vlastně vždy investice – na počátku musím investovat i za cenu, že mi to nepřináší okamžitý úspěch, musím pomalu získávat zkušenosti, hromadit je na nich stavět vlastní pohled na svět. Je také dobré naslouchat. Setkávání se staršími kolegy bylo pro mne vždy inspirující a obohacující. Mnohé z jejich názorů sice odvál čas, ale je řada, které mají trvalou životnost. Ne veškerá vynaložená energie se hned vrátí, ale mnohé z toho, co člověk předá, má pozitivní odraz, byť to někdy trvá dlouho Proto mějte trpělivost! A chcete-li se vydat cestou humanitních oborů, pak nejen ji. Dnes často vidíme, jak je důležitost těchto oborů zpochybňována a relativizována, jsou někdy zatlačovány do pozadí technickými a přírodními disciplínami produkujícími patenty a rychlý technologický pokrok. Naše společenské vědy jsou sice méně efektní, ale dávají nám příležitost pochopit společnost, v níž žijeme. Fake news a desinformace, manipulace s fakty i lidmi, propaganda, laciná hesla a mnoho dalších jevů – to vše zde už bylo (a nejednou). A ohlédneme-li se aspoň na chvíli ke svým kořenům, možná nám toto krátké zastavení ukáže cestu, jak si s těmito výzvami poradit a jakou cestou se ubírat.

Jakým největším výzvám jste v životě čelil a co Vám je pomohlo překonat?

Dokázat se odpoutat od skálopevných představ o své vlastní budoucnosti, které si po řadu let budujete a upínáte se k nim. Už od svých studentských let jsem žil v přesvědčení, že Valašské muzeum v přírodě je můj celoživotní profesní osud. Práce v něm se stala naplněním mých očekávání. Osm let, které jsem v něm strávil, mne obrovsky obohatilo, byť ne vždy a vše v tom pozitivním slova smyslu. V určité chvíli jsem byl ale postaven před výzvu – buď si zachovat profesní čest a integritu názorů, ale v tom případě nelze dále v daném prostředí pokračovat, nebo vzdát se zázemí a sebe i rodinu vystavit nejistotě. S odstupem let se mé rozhodování ukázalo jako správné, ač bez podpory manželky a celé rodiny by možné nebylo. Učinil jsem tedy onen krok do neznáma, opustil muzeum a spojil svou profesní dráhu s jinou institucí. A kolo osudu nakonec tomu chtělo, že po několika letech se spolupráce opět podařilo navázat. Dnes jsem rád, pokud mne mí muzejní kolegové přizvou jako externího partnera do některých svých projektů a já mohu být na chvíli a jednou nohou opět rožnovským muzejníkem.

Jakou radu do života byste chtěl předat mladým lidem, kteří nyní studují na gymnáziu?

Etnologie, v níž se již léta pohybuji, je obor studující pestrost kultury i společenství lidí. Proto bych se zdráhal uvést jednu univerzální radu do života. Mohl bych tu ale připomenout několik věcí, které se mi v životě u kázaly jako nosné. V první řadě je to vedle zdravého sebevědomí také pokora a především vytrvalost. Není dobré podléhat malomyslnosti hned, kdy se věc hned napoprvé nezdaří. Každá situace, která se může zdát neřešitelná či tragická, se s odstupem jednoho dvou nadechnutí, několika hodin, dnů, týdne či roku ukáže v jiné optice. A pak vedle negativ a hrozeb vysvitne možná i něco dalšího – něco, co nás může posunout, inspirovat, nakopnout, nic totiž není černobílé. A pokud nakonec vše vyznívá přece jen černě, pak je tu vždy pevný bod – rodina. Ona je ten stabilní bod, s jehož pomocí můžete pohnout zeměkoulí, ona je přístavem, který poskytne svou láskou, porozuměním i schopností naslouchat a pomoci ony klidné vody. Ryzí individualita je vždy třtinou, kterou vítr snadno nalomí. Dobře rostlý a udržovaný les fungující a plnohodnotné rodiny je ona nezbytná stabilita, která pomáhá překonat vše zlé a přinášet naději.

Rozhovory s absolventy slouží jako zdroj inspirace pro naše současné a budoucí studenty. Postoje a pocity vyjádřené v těchto rozhovorech jsou osobními pohledy našich absolventů a nemusí vždy odrážet postoj školy.

Přejít nahoru